Visselblåsare policy

Ekets Group har höga förväntningar på sina bolag och dess anställda avseende uppförande, affärsmässighet, öppenhet, hederlighet, ansvarstagande och professionalitet i enlighet med vår Code of Conduct.

För att vidmakthålla allas möjlighet oavsett om man är anställd eller ej, att larma om oegentligheter i, eller relaterade till bolaget har vi slagit fast denna policy för hantering av visselblåsare.

Omfattning
För att den som ser eller misstänker oegentligheter från bolaget eller någon av dess anställda skall kunna rapportera detta på ett rättssäkert sätt utan rädsla för repressalier eller liknande.

De områden denna policy täcker in är exempelvis:

 • Brott mot Ekets policys, Code of Conduct eller rutiner
 • Fara för människors liv och hälsa
 • Brott mot lagar eller förordningar
 • Bedrägeri, stöld eller andra brott
 • Diskriminering eller mobbing
 • Illojalt beteende
 • Försök att dölja något av ovanstående


Skydd
En anställd som avslöjar en oegentlighet eller yttrar farhågor om sådan, kommer genom denna policy skyddas om den anställde:

 • Avslöjar informationen i god tro
 • Tror att det är huvudsakligen sant
 • Ej agerar med ond avsikt eller gör falska anklagelser
 • Ej söker personlig eller ekonomisk vinning


Process
I första hand skall vi i bolaget ha så god kommunikation att man framför det till närmsta chef som tar frågan vidare.

Om man däremot känner att man saknar förtroende eller är känner minsta rädsla för repressalier enligt ovan skall man antingen rapportera direkt till koncernens VD eller använda vår externa Visselblåsare tjänst, Whistlelink https://eketsgroup.whistlelink.com  som finns länkad både på bolagets Intranät samt vår hemsida.

Skulle målet för misstankar kring oegentligheter vara koncernens VD så skall koncernens styrelseordförande kontaktas. 

Respons
Företaget kommer att följa de steg som vår externa tjänst påbjuder och följa gällande lagstiftning.

Företaget kommer att utvärdera om utredning krävs, om så är fallet utföra den skyndsamt, i extrema fall även göra temporära åtgärder för att skydda verksamheten eller uppgiftslämnaren.

En visselblåsare har rätt till återkoppling kring sin anmälan och har även rätt att begära möte kring frågan.

Sekretess och anonymitet
Anonyma rapporter accepteras och företaget kommer att respektera en anmälares önskan om att ärendet skall behandlas konfidentiellt om så begärs. Anonyma klagomål är emellertid svåra att följa upp och bekräfta, om den klagande personen inte vill uppge sitt namn i ett senare skede.

Falska och illvilliga anklagelser
Det är företagets ambition att alltid vara professionella och transparanta i denna typ av ärenden men det är också viktigt att påpeka att det är viktigt att det som framförs är rätt och riktigt. Medvetet falska eller illvilliga anklagelser ses som en allvarlig händelse och ses som illojalt beteende vilket kan äventyra anställningen eller till och med vara olagligt genom att den kan falla under lagstiftningen för förtal av någon annan person. 

Skillingaryd 2023-12-12
Niclas Mårtensson
CEO